Voor wie         Directeuren en managers van peuterspeelzalen en kinderopvang.

                        Jeugdgezondheidszorgprofessionals.

De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. U kunt in het registratiesysteem kiezen of u (een van) beide onderdelen wilt bijwonen.

Direct een goede start: vluchtelingenouders en hun peuters

Bijna de helft van de vluchtelingen in Nederland bestaat uit kinderen. Voeg daarbij nog de ‘nareizende’ kinderen die voor gezinshereniging hierheen komen. Onder hen zijn ook peuters, die vaak een heftige vluchtgeschiedenis achter de rug hebben, nauwelijks Nederlands spreken en van wie de ouders hun weg in de Nederlandse samenleving nog moeten vinden.

Om deze peuters een toekomst te bieden is het enorm belangrijk dat er in een stabiele en veilige omgeving voldoende aandacht is voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het betrekken en ondersteunen van hun ouders is daarbij cruciaal. En dat is lastig genoeg, want ook zij verkeren immers in onzekere omstandigheden. 

De jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen en kinderopvang kunnen een belangrijke rol spelen om het leven van zowel de peuters als hun ouders weer op de rails te krijgen. In de dagelijkse praktijk blijkt dat echter behoorlijk pionieren. Sociaal Werk Nederland, Sardes, Pharos en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom de handen ineengeslagen. Door elk vanuit de eigen expertise de krachten te bundelen kunnen we bijdragen aan een goede start voor vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland. 

Wat is daar allemaal voor nodig en welke rol kunt u daarin spelen? Dat is de hamvraag van de bijeenkomst waarvoor we u graag uitnodigen. Dr. Paulien Muller (Sardes) vertelt u alles over de opvang en integratie van vluchtelingen en de uitdagingen waar de peuters en hun ouders nu voor staan. Daarna wisselen we ervaringen uit en bekijken we wat u nodig heeft voor het stimuleren en ondersteunen van hun ontwikkeling en integratie.

Nieuw vve beleid in de grote gemeenten
Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast en richt zich op:

1. Invoering van de taaleis op niveau 3F op Mondelinge taalvaardigheid en Lezen;

2. Invulling en evaluatie van het pedagogisch beleidsplan;

3. Verduidelijking van de term beroepskracht;

4. Aanscherping van de eisen met betrekking tot de module ve, het bewijs van scholing en het opleidingsplan.

Met de G37 gemeenten zijn in 2012 bestuursafspraken overeen gekomen om tot 2016 invulling te geven de vier speerpunten. Voor de G86 is er vanaf 2013 een financiële bijdrage om met name te werken aan het versterken van het taalniveau van pedagogisch medewerkers.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een uitwisselingsbijeenkomst in de regio. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de grotere gemeenten (G37 en G86)     

Locatie

Sociaal Werk Nederland, Utrecht

Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht

Contactpersoon

secretariaat

Tarieven

  • n.v.t.: € 0