Combi-bijeenkomst: Werklunch Vluchtelingenpeuters en ouderbetrokkenheid en/of Bijeenkomst Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

Voor wie         Directeuren en managers van peuterspeelzalen en kinderopvang.
                         Jeugdgezondheidszorgprofessionals.

U kunt in het registratiesysteem kiezen of u (een van) beide onderdelen wilt bijwonen.

Direct een goede start: Vluchtelingenpeuters en hun ouders

Bijna de helft van de vluchtelingen in Nederland bestaat uit kinderen. Voeg daarbij nog de ‘nareizende’ kinderen die voor gezinshereniging hierheen komen. Onder hen zijn ook peuters, die vaak een heftige vluchtgeschiedenis achter de rug hebben, nauwelijks Nederlands spreken en van wie de ouders hun weg in de Nederlandse samenleving nog moeten vinden.

Om deze peuters een toekomst te bieden is het enorm belangrijk dat er in een stabiele en veilige omgeving voldoende aandacht is voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het betrekken en ondersteunen van hun ouders is daarbij cruciaal. En dat is lastig genoeg, want ook zij verkeren immers in onzekere omstandigheden. 

De jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen en kinderopvang kunnen een belangrijke rol spelen om het leven van zowel de peuters als hun ouders weer op de rails te krijgen. In de dagelijkse praktijk blijkt dat echter behoorlijk pionieren. Sociaal Werk Nederland, Sardes, Pharos en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom de handen ineengeslagen. Door elk vanuit de eigen expertise de krachten te bundelen kunnen we bijdragen aan een goede start voor vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland. 

Wat is daar allemaal voor nodig en welke rol kunt u daarin spelen? Dat is de hamvraag van de bijeenkomst waarvoor we u graag uitnodigen. Dr. Paulien Muller (Sardes) vertelt u alles over de opvang en integratie van vluchtelingen en de uitdagingen waar de peuters en hun ouders nu voor staan. Daarna wisselen we ervaringen uit en bekijken we wat u nodig heeft voor het stimuleren en ondersteunen van hun ontwikkeling en integratie.

Taalniveau 3F in de kleine gemeenten
Organisaties die voorschoolse educatie aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang en aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit besluit is recent op een aantal punten aangepast.

De belangrijkste verandering is een verhoging van het taalniveau: beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, wat betreft Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dat geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig. Deze gemeenten ontvangen in 2017 en 2018 extra budget voor het realiseren van dit hogere taalniveau, bijvoorbeeld door middel van training die structuur en methode toevoegt aan de bestaande vaardigheid. De peuterspeelzaalleidsters van Spring! Peuterspeelzalen in Hengelo hebben het traject om het taalniveau naar ten minste niveau 3F te brengen al voltooid. Zie dit filmpje.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst in de regio. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die voorschoolse educatie aanbieden in de kleine gemeenten. Voor de G37 en G86 (grote en middelgrote gemeenten) zijn er twee aparte bijeenkomsten.

Locatie

Hotel Goderie, Roosendaal

Stationsplein 5a
4702 VX Roosendaal

Contactpersoon

secretariaat

Tarieven

  • n.v.t.: € 0